L’auditoria i el feedback són estratègies àmpliament utilitzades per millorar la pràctica professional en àmbits clínics ja sigui per elles mateixes o com a components d’intervencions multifacètiques de millora de la qualitat. És raonable pensar que si els professionals de la salut tenim indicadors actualitzats que ens permeten identificar aquelles àrees on no assolim o en les que ens allunyem dels estàndards que defineixen la ‘bona pràctica clínica’ tindrem una motivació per canviar la nostra actuació o per esmenar les mancances detectades. Tot i això, quan s’analitza l’evidència científica en relació al feedback per professionals els resultats són variables i, en qualsevol cas, es pot considerar un recurs més que forma part d’una estratègia més global perquè el seu efecte individual és petit o moderat.[1]

En l’àmbit de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut estem habituats i tenim força interioritzades aquestes eines en una estratègia de millora en el maneig clínic, en la prescripció farmacèutica i en la seguretat del pacient: Estàndard de Qualitat Assistencial (EQA), Estàndard de Qualitat en la Prescripció Farmacèutica (EQPF), Self-audit, etc., que, tot i les seves mancances i imperfeccions s’han mostrat com instruments útils i acceptats pels professionals per millorar la nostra pràctica.

En l’estratègia d’implementació del model INDI d’atenció a la depressió també volem posar a disposició dels professionals un sistema de feedback sobre la pròpia actuació en el maneig dels pacients amb depressió. Hem dissenyat una bateria d’indicadors que cobreixen les diverses àrees del procés clínic de la depressió, des del diagnòstic i avaluació de la depressió fins al tractament i al seguiment clínic, a més d’un indicadors informatius de tipus epidemiològic.

El funcionament i la ubicació son similars al indicadors de l’EQA que tan be coneixem.

En primer lloc clicarem sobre Dades clíniques i obrirem la finestra on buscarem el rètol Resultats SISAP amb el que obrirem la pantalla Sisap-eCap on trobarem una pestanya titulada Recerca.

Clicant sobre Recerca obrim la pantalla on apareix la llista d’indicadors del projecte INDI amb els seus resultats i una gràfica d’evolució al llarg del temps.

De forma similar als indicadors EQA, si cliquem sobre el codi de cada indicador (p. ex., INDI001) obrirem una pantalla amb la definició detallada de cada indicador, la forma com es calcula, els criteris d’exclusió, etc.

 Y si cliquem sobre el propi títol de l’indicador (p. ex., Precisió del diagnòstic de depressió)  podem accedir al llistat de pacients que compleixen o no compleixen amb l’indicador, que ens pot ser molt útil per introduir canvis o corregir mancances en els pacients individuals identificats.

Tot i les limitacions d’aquest tipus de sistema de feedback pensem que pot ser un ajut útil per als professionals sanitaris (metgesses i infermeres) per millorar la nostra pràctica, sense perdre de vista que els indicadors i els criteris de qualitat establerts no són sinó un ajut per una millor atenció als nostres pacients i no un objectiu en ells mateixos.

[1] Ivers N, et al. Audit and feedback: effects on professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD000259. DOI: 10.1002/14651858.CD000259.pub3.

Enric Aragonès, metge de família

 

Categories: General